Meist - Euroopa Keelte Kool
Interaktiivne õppekomplekt “ДАВАЙ!”

Ettevõte Euroopa Keelte Kool on asutatud aastal 2016, et tuua Eesti haridusmaastikule kaasaegseid õppelahendusi. Missioon on teha kaasaegsed digilahendused õpetajale kättesaadavaks, lihtsasti kasutatavaks ja õppesisuga integreeritavaks.

Õppekomplekti autor on pedagoogikateaduste doktor Inga Mangus, kelle sulest on varasemalt ilmunud vene keele õpikute sari «Русский язык: быстро и весело!», mis on suunatud eesti koolide 6.-12. klassidele. Alates aastast 2001. on antud õpikud koos vastavate töövihikute, audiomaterjalide ja õpetajaraamatutega vene keele õpetajate seas laialdast kasutust leidnud. 

Nende kogemuste ja teadmiste põhjal hakati 2016. aastal arendama ja andma välja uut õppekomplekti, mis oleks nii sisult kui vormilt kaasajastatud ning võimaldaks erinevaid digilahendusi sujuvalt õppetöösse integreerida. Õpikud vastavad riiklikule õppekavale ning toetavad “Eesti elukestva õppe strateegia 2020” dokumendis toodud digipöörde eesmärgi elluviimist. Igal aastal võetakse “ДАВАЙ!” õppekomplekt kasutusele kümnetes koolides, kus väärtustatakse õpetajate ja õpilaste aja efektiivset kasutamist, õppijakeskset lähenemist ja kaasaegset haridust.

Õppekomplekt “ДАВАЙ!” koosneb õpikust, töövihikust ning lisamaterjalidega õpetajaraamatust. Õpikusse on lisatud QR-koodid, mille abil õpilane pääseb ligi digiülesannetele ja audiomaterjalidele. Õpetajale on kättesaadavad digikontrolltööd, mis tuginevad õpikus ja töövihikus olevale materjalile ning mis on samuti automaatselt kontrollitavad. Samuti on lisafunktsioonina saadaval võõrsõnade platvorm (davai.eu), kus õpilasel on võimalik õppida uusi sõnu mängulises vormis ning õpetaja omakorda saab õpilase edenemisest automaatselt koostatud ülevaate.

Meie missioon on teha kaasaegsed digilahendused õpetajale kättesaadavaks, lihtsasti kasutatavaks ja õppesisuga integreeritavaks.

Euroopa Keelte Kool on ettevõte, mis aitab koolidel ajaga sammu pidada. Meie jaoks on oluline, et haridusvaldkonnas ei tekiks paigalseisu ning siia jõuaksid kaasaegsed ja innovaatilised lahendused nii Eestist kui mujalt maailmast. Samas ei tohiks uuendustega kaasas käimisest kujuneda arutu tõttamine, kus õppimise asemel kulub väärtuslik aeg ja energia hoopis muutustega kohanemiseks. Selleks, et innovatsioon oleks kergemini hoomatav ja uuendused asjakohased, oleme loonud õpetajatele abivahendi keeleõppe komplektide näol. Meie missioon on teha kaasaegsed digilahendused õpetajale kättesaadavaks, lihtsasti kasutatavaks ja õppesisuga integreeritavaks.

Praegusel ajal on raske leida õpetajat, kes poleks pidanud navigeerima digitaalse õppevara lõputus labürindis ning kulutama oma energiat ja väärtuslikku tööaega uute keskkondade tundma õppimisele. Samuti on pidev uute digilahendustega tutvumine väsitav õpilaste jaoks, kes lakkamatu infovooga üle küllatakse ning kelle tähelepanu eest võitlevad samaaegselt nii erinevad pildid, videod ja tööjuhised kui ka õppesisu – sõnavara, lauseehitus ja õigekiri. Kui võõrkeele õppimine on niigi pingutust nõudev, siis milleks õpilast liigse infoga koormata?

Nii nagu õpilased vajavad uute oskuste omandamisel harjutamist ja suunamist, pakume ka õpetajatele võimalust praktiseerida meie õppematerjalide kasutamist. Selleks korraldame koolitusi, mille käigus saab materjale paremini tundma õppida, jagada kogemusi ja ideid nende kasutamiseks ning enda senise praktikaga ühildamiseks. Kõik Euroopa Keelte Kooli koolitajad on oma valdkonna professionaalid, kes valdavad vabalt nii eesti kui vene keelt. Meil on olemas koostöiseks õppimiseks sobivad koolitusruumid Tallinna kesklinnas ning samuti on võimalik kutsuda meie koolitajaid enda kooli külla.

Lisaks koolitustele pakume vene keele õpetajatele tuge Facebooki grupi näol, kus saab samuti ideid ja kogemusi jagada. Gruppi juhib Inga Mangus, kes on õpetajatele abiks oma ekspertteadmiste ja nõuannetega. Liitu grupiga siin ja ole osa keeleõppe kaasajastajate kogukonnast!

Muudame koos haridust!

Tule meile partneriks – Euroopa Keelte Kool on avatud erinevatele ideedele ja võimalustele, et pakkuda õpilastele parimat kaasaegset haridust.